Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και το Ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του
Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστότοπουπαρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. 
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται μεγάλο μέρος του ιστότοπου, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας (όπως ενδεικτικώς η περιοχή αναφορικά με την “Εγγραφή” και την “Επικοινωνία”) η πρόσβαση στις οποίες απαιτεί την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και κατά περίπτωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας του για συγκεκριμένους σκοπούς.
 
Το Ι.Ε.Μ.Κ συλλέγει προσωπικά στοιχεία και κατά περίπτωση εφ’ όσον απαιτείται ευαίσθητα δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με στόχο την επίτευξη των σκοπών που υπό ΣΤ αναφέρονται. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα ευαίσθητα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στον ιστότοπο κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
 
Α) Σε περίπτωση συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο
 
Για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με το Ι.Ε.Μ.Κ. ζητούνται τα εξής στοιχεία : όνομα, e-mail, τηλέφωνο, θέμα, μήνυμα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την επικοινωνία του Ι.Ε.Μ.Κ. με τον επισκέπτη/χρήστη, διατηρούνται στο αρχείο
database του ιστότοπου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα κατωτέρω υπό ΣΤ προβλεπόμενα. 

Β) Σε περίπτωση εγγραφής στο Newsletter. 

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του ιστότοπου ζητούνται τα εξής στοιχεία: e-mail. Αν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να εγγραφεί στο Newsletter, το Ι.Ε.Μ.Κ και ο συνεργάτης της (ειδικότερα ο πάροχοςηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, mailchimp) μπορούν να καταγράψουν και να χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση e-mail του χρήστη με αποκλειστικό σκοπό να του αποστείλουν το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία, είναι μια ενημερωτική καμπάνια και το περιεχόμενό του μπορεί να διαβάζεται, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του νόμου, από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας. 

Γ) Χρήση Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη του ιστότοπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Το Ι.Ε.Μ.Κ. χρησιμοποιεί cookies με περιορισμένες δυνατότητες. Τα cookies που χρησιμοποιεί δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους επισκέπτες/χρήστες ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποίησαν τον ιστότοπο στο παρελθόν. Το Ι.Ε.Μ.Κ. χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παίρνει από τα cookies μόνο για “τυφλή” στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας της με το κοινό. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie.  

Δ) Τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων 
Το Ι.Ε.Μ.Κ τηρεί τα παραπάνω δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
 
Το Ι.Ε.Μ.Κ. διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, τη συμμετοχή στο Ι.Ε.Μ.Κ., την καλύτερη επικοινωνία, την ενημέρωση για τη δράση του Ι.Ε.Μ.Κ., την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του Ι.Ε.Μ.Κ. σχέσης, για στατιστικούς λόγους, για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους (υπό τον όρο τήρησης της ανωνυμίας μόνο ως προς τους επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους, εκτός αν ειδικώς κι εγγράφως συμφωνηθεί η αποκάλυψη του ονόματος) καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς.
 
Το Ι.Ε.Μ.Κ. διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δε σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτή για κανένα λόγο, καθώς επίσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές.
 

Ε) Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

Το Ι.Ε.Μ.Κ. έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και το Ι.Ε.Μ.Κ. χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την απώλεια των πληροφοριών αυτών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. 

Εντούτοις, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που το Ι.Ε.Μ.Κ. προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζει ο επισκέπτης/χρήστης σε εκείνη και αυτό το κάνει με δική του ευθύνη. 

ΣΤ) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων – Επικοινωνία: 

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο εκτελούντα την επεξεργασία που έχει ορίσει η υπεύθυνη επεξεργασίας του Ι.Ε.Μ.Κ. με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 2121004823, e-mail: info@iemk.gr, διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 4, Αθήνα, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στα αποθηκευμένα δεδομένα που το αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997. Στην περίπτωση αυτήν το Ι.Ε.Μ.Κ., το αργότερο εντός 15 ημερών, ενημερώνει το υποκείμενο για τα τηρούμενα δεδομένα που το αφορούν. Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων το Ι.Ε.Μ.Κ. άμεσα τροποποιεί τα τηρούμενα δεδομένα. 

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά του στοιχεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Το Ι.Ε.Μ.Κ. δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους. 

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου.